A FARMOSI CSALÁDI TEMETŐ RENDJE, SZABÁLYZATA

 1. A temető eredete, funkciója

1.1.        Közös őseink, néhai báró Kaas Melanie, báró Kaas Etelka és báró Kaas Ervin a tulajdonukat képező farmosi földbirtokból utódaik közös temetkezési helyéül jelölték ki a temetőkertet azzal a szándékkal, hogy erősítsék a családi összetartozást, az ősök tiszteletét, emlékük megőrzését. A temetőkertet Farmos község 2005-ben további terület adományozásával, hozzácsatolásával kiegészítette és az egész jelenleg is családi temetőként működik.

1.2.        A temetőkert két, ma még élesen elkülönülő részből áll:

 • A Kaas család által az 1800-as évek végén létrehozott „öreg” részből, amelyben jelenleg a sírok vannak
 • A 2005-ben Farmos község által adományozott „új” részből, amiben jelenleg még nincs sír
 • A két rész között hirtelen, éles szintkülönbség van, aminek a megszüntetése a mindenkori Közös Képviselő (KK) hosszútávú feladata kell, hogy legyen

1.3.        A temető elvi felosztásra került a három családág leszármazottainak elhelyezését illetően. Így Báró Kaas Melanie (dr. Matolcsy Károlyné) leszármazottai a Matolcsy ág, báró Kaas Etelka (Vizy Zsigmondné) leszármazottai a Vizy ág és báró Kaas Ervin leszármazottai a Kaas ág temetkezési zónájába temetkezhet.

1.4.        Új sírhely kijelölésénél az 5.2. pontban leírtak szerint kell eljárni.

 1. A temető tulajdonjoga, a tulajdonosok alapvető jogai és kötelességei.

2.1.        A temetőkert tradicionális-eszmei tulajdonosa a Családi Temető Közösség (CsTK). Mint ilyennek, alapvető

a) joga:  a temető rendjének, a jelen szabályzatnak meghatározása, módosítása; halottainak a temetőben történő elhelyezése, korlátlan belépése a temetőbe .

b) kötelessége: a temető fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos minden költség finanszírozása, halottai sírjainak rendben tartása.

2.2.  Mint minden földterületnek, a temetőnek is kell, hogy legyen jog szerinti tulajdonosa. Ez a személy mindig a CsTK tagjai közül kell, hogy kiválasztódjon, önkéntes alapon, a CsTK bizalmát is élvezve. Mint ilyennek, alapvető

a) joga:  a CsTK nevében, a temetővel kapcsolatos ügyekben – előzetes egyeztetés nélkül, de a jelen szabályzattal összhangban – eljárnia; a temetővel kapcsolatos hivatalos, számlával dokumentált költségeket a CsTK tagjaira hárítania, ha úgy érzi, hogy hosszú távon nem tudja már ellátnia jog szerinti tulajdonosi funkciót, ennek az átruházását kezdeményezni.

b) kötelessége: a jog szerinti tulajdonosra háruló kötelezettségeket intézni, a temető funkciót megtartani, majdan a tulajdonjogot egy CsTK tagnak jogszerűen átadni (Idegen személy részére nem értékesítheti a területet)

2.3. A jelenlegi, jog szerinti tulajdonos Matolcsy Miklós, aki egyben a CsTK Közös Képviselője ((KK) is. Megelőző tulajdonosok Wolf Zoltánné Kádár Éva (1991-2006), előtte dr. Sréter János (1977-1991) voltak.

 1. Családi Temető Közösség tagsága

3.1.        A CsTK tagjai lehetnek élő és holt személyek. Mindenki, aki a temetőben nyugszik, a CsTK-nak kegyeleti tagja.

3.2.        A CsTK aktív tagja lehet az a személy, aki

 • egyeneságú leszármazottja valamelyik – temetőt alapító – Kaas testvérnek
 • valamint az egyeneságú leszármazottak házastársa

        3.3.  Az aktív tagság elnyerésének feltételei:

 • a tagsági szándék aláírással történő kinyilvánítása
 • a Családági Képviselő (CSÁK) támogató nyilatkozata
 • a temető rendjének, jelen szabályzatnak aláírással történő elfogadása
 • vállalja és évenként befizeti a temető fenntartásából rájutó költséghányadot

3.4.. A CsTK-nak reménybeli tagja az a kiskorú, akinek szülei aktív tagok és a szülők a reménybeli tagságát bejelentik. A reménybeli tagság tanulás, továbbtanulás esetén a tanulmányok befejezéséig, az első munkába állásig kitolható. Az a reménybeli tag, aki nagykorúvá válása esetén aktív taggá válik, ettől kezdve fizeti a rájutó költséghányadot

3.5.        Az az egyeneságú leszármazott, aki később szeretne aktív tagságot nyerni a CsTK-ban, a 3.2. pontban megfogalmazott feltételeken túl a belépés évében aktuális, egy aktív tagra jutó fenntartási díj ötszörösét fizesse be egyszeri hozzájárulásként.

3.6.        Az aktív tagság névsorát, az elérhetőségét a KK tartja nyilván, ennek folyamatos karbantartásáért ö felelős.

 1. A CsTK működési rendje.

4.1.        Azzal, hogy valaki önként felvállalta a jog szerinti tulajdonos szerepét, egyben felhatalmazást is kap arra, hogy a CsTK-t képviselje, annak érdekeit a külső kapcsolatokban egy személyben intézze, ő legyen a CsTK Közös Képviselője

4.2.        A CsTK évente egyszer Közgyűlést tart, összehívását a KK szervezi meg. A Közgyűlésnek három fontos funkciója van:

 • a családi kapcsolatok ápolása, az új tagok megismerése
 • a temető fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb kérdések eldöntése
 • az éves költségvetés meghatározása, ellenőrzése

4.3.        Az önként felvállalt KK szerep az alábbi feladatok vállalását jelenti:

 • egy személyben a CsTK ügyeinek intézése
 • a költségek és bevételek naprakész nyilvántartása
 • a CsTK Közgyűlésének évi egy alkalommal történő összehívása és azon a tagok tájékoztatása a pénzügyi helyzetről, esetleges új tagokról, időközben elhunytakról és a sírkertbe temetettekről.
 • a sírkert rendjének, karbantartásának biztosítása, kapcsolattartás a sírkert Farmosi Gondnokával, aki a rendbentartást, gondozást végzi.
 • a temető honlapjának folyamatos karbantartása, frissítése. A honlapra felkerülő információk valóságtartalmáért a javaslattevő, a nyilvánosságot nem sértő formáért a KK felelős.
 • az elhatározott fejlesztések kivitelezése
 • az új sírhelyek kijelölése a családági képviselővel egyetértésben.
 • esetleges rendkívüli helyzetek gyors kezelése, megoldása

4.4.        A temetőkertet mindig zárva kell tartani. A zár (lakat) kulcsa a temetőkert Farmosi Gondnokánál megtalálható, előzetes egyeztetés alapján átvehető.

4.5.        Minden sírt és közvetlen környezetét az elhunyt családtagjai tartanak rendben, díszítenek, ápolnak a saját költségükön. Ha valamelyik sírnak kihalnak a leszármazottai, annak gondozását a családág tagjai végzik, ennek megszervezését a CSÁK intézi. Az alapító ősök síremlékeinek és a központi sírnak a rendben tartása a CsTK kötelessége.

4.6. A családági képviselőket a családágak tagsága választja, önkéntes vállalás alapján. A családági képviselők nevét, elérhetőségi adatait a KK tartja nyilván, kérésre rendelkezésre bocsájtja. Az időközben beálló változásokat tudatni kell a KK –val, aki a változásról a Közgyűlésen tájékoztatást ad.

4.7. A temetőben nyugvó felmenők, ősök életének, munkásságának megörökítése, az utókor számára hozzáférhetővé tétele érdekében minden kegyeleti tagról (elhunytról) készíthető és a temető honlapjára felrakható dokumentum. Ilyen dokumentumot bármelyik aktív tag adhat át a KK –nak a 4.3. pont 5. bekezdésének figyelembevételével.  

 

 1. A temetések rendje

5.1.        A temetőben csak a CsTK aktív, illetve reménybeli tagja temethető el, ez a tagság azonban megkérdőjelezhetetlen jogot biztosít a temetőben való elhelyezésre.

5.2.         Új nyughely kijelölésében az illetékes CSÁK javaslatát figyelem bevéve a KK dönt. Bármilyen vita esetén a három CSÁK és a KK együtt döntenek a kérdésben, nagy körültekintéssel, megegyezést keresve, de alapvetően a CsTK érdekeinek figyelembevételével.

5.3.        A sírhelyért semmiféle anyagi ellenszolgáltatás, megváltás nem fizetendő, de a temetés és a síremlék elkészítésének költségeit az elhunyt családjának, rokonainak kell fizetnie.

5.4.        A sírhely végleges, a temető fennállásáig, illetve annak a CsTK tulajdonában és kezelésében maradásáig, a jelenlegi helyzet állami törvénnyel történő megváltozásáig meg nem szüntethető, érte megváltási díj nem szedhető. A már meglévő családi sírhelybe arra jogosult családtag hamvai utólag elhelyezhető. Ennek módját, időpontját a KK-val előre egyeztetni kell, aki a Gondnok értesítésével biztosítja a sírhoz való hozzáférést.

5.5.        Az elhunyt családjának kell biztosítania a temetés méltóságát, rendjét. (pl. egyházi temetés)

5.6.        Az elhunytnak a családtagok saját belátásuk szerint állítanak síremléket. Azt azonban CsTK taggá válásakor mindenki vállalja, hogy csak a családi hagyományoknak, a keresztény értékrendnek és az emberi tiszteletnek megfelelő síremléket készítenek. Ez azonban nem lehet nagyobb, magasabb a központi Kaas síremléknél.

5.7.  Minden temetésről a KK –t előre értesíteni kell. Ha nem elérhető (huzamos távollét) a sírhely kijelölését a kialakult szokások és a jelenlegi Szabályzat alapján a családági CSÁK végzi el.

5.8.        A temetés időpontjáról, menetéről, valamint síremlék felállításáról a KK –t előzetesen értesíteni kell, aki Gondnokkal egyeztetve biztosítja a temetőbe való bejutást.

Budapest, 2018. március


Nyomtatható változat

temetorend.pdf