A temető tulajdonjoga, a tulajdonosok alapvető jogai és kötelességei

2.1.   A temetőkert tradicionális-eszmei tulajdonosa a Családi Temető Közösség (CsTK) Mint ilyennek, alapvető
a) joga:  a temető rendjének, a jelen szabályzatnak meghatározása, módosítása; halottainak a temetőben történő elhelyezése, a temetőbe való korlátlan belépése
b) kötelessége: a temető fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos minden költség finanszírozása, halottai sírjainak rendben tartása.

2.2.  Mint minden földterületnek, a temetőnek is kell, hogy legyen jog szerinti tulajdonosa. Ez a személy mindig a CsTK tagjai közül kell, hogy kiválasztódjon, önkéntes alapon, a CsTK bizalmát is élvezve. Mint ilyennek, alapvető
a) joga:  a CsTK nevében, a temetővel kapcsolatos ügyekben – előzetes egyeztetés nélkül, de a jelen szabályzattal összhangban – eljárnia; a temetővel kapcsolatos hivatalos, számlával dokumentált költségeket a CsTK-ra hárítania, ha úgy érzi, hogy hosszú távon nem tudja már ellátnia jog szerinti tulajdonosi funkciót, ennek az átruházását kezdeményezni.
b) kötelessége: a jog szerinti tulajdonosra háruló kötelezettségeket intézni, a temető funkciót megtartani, majdan a tulajdonjogot CsTK tagnak jogszerűen átadni (Idegen személy részére nem értékesítheti a területet)

2.3. A jelenlegi, jog szerinti tulajdonos Matolcsy Miklós (Budakeszi, Gábor Áron u. 37. telefon: 23 450-356, mobil: 06-30-9344-007; e-mail: matolcsy.miklos@t-online.hu). Megelőző tulajdonosok Wolf Zoltánné Kádár Éva (1991-2006) előtte dr Sréter János (1977-1991) voltak.

Családi Temető Közösség tagsága

3.1.   A CsTK tagjai lehetnek élő és holt személyek. Mindenki, aki a temetőben nyugszik, a CsTK-nak kegyeleti tagja. A CsTK-nak aktív tagja lehet az a személy, aki:

 • egyeneságú leszármazottja valamelyik – temetőt alapító – Kaas testvérnek
 • egyeneságú leszármazottak házastársa

3.2.   Az aktív tagság elnyerésének feltételei:

 • a tagsági szándék aláírással történő kinyilvánítása
 • a családági képviselő (CSÁK) támogató nyilatkozata
 • a  temető rendjének, jelen szabályzatnak aláírással történő elfogadása
 • vállalja és évenként befizeti a temető fenntartásából rájutó költséghányadot

3.3.   A CsTK-nak reménybeli tagja az a kiskorú, akinek szülei aktív tagok és a szülők a reménybeli tagságát bejelentik. A reménybeli tagság tanulás, továbbtanulás esetén a tanulmányok befejezéséig, az első munkába állásig kitolható.

3.4.   Az a reménybeli tag, aki nagykorúvá válása esetén aktív taggá válik, ettől kezdve fizeti a rájutó költséghányadot.

3.5.   Az az egyeneságú leszármazott, aki később szeretne aktív tagságot nyerni a CsTK-ban, a 3.2. pontban megfogalmazott feltételeken túl a belépés évében aktuális, egy aktív tagra jutó fenntartási díj ötszörösét fizeti be egyszeri hozzájárulásként.

3.6.   Az aktív és reménybeli tagság névsorát, az elérhetőségét a 2. Melléklet tartalmazza, ennek folyamatos karbantartásáért – az Intéző értesítésén keresztül – a tagok felelősek.

A CsTK működési rendje

4.1.   Azzal, hogy valaki önként felvállalta a jog szerinti tulajdonos szerepét, egyben felhatalmazást is kapott, hogy a CsTK-t képviselje, annak érdekeit a külső kapcsolatokban egy személyben intézze, ő legyen a CsTK Intézője.

4.2.   A CsTK évente egyszer összejön, összehívását az Intéző szervezi meg. Az összejövetelnek három fontos funkciója van:

 • a családi kapcsolatok ápolása, az új tagok megismerése
 • a temető fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb kérdések eldöntése
 • az éves költségvetés meghatározása, ellenőrzése

4.3.   Az önként felvállalt Intéző szerep az alábbi feladatok vállalását jelenti:

 • Egy személyben a CsTK ügyeinek intézése
 • A költségek és bevételek naprakész nyilvántartása
 • A CsTK évi egy alkalommal történő összehívása és azon a tagok tájékoztatása a pénzügyi helyzetről, esetleges új tagokról, időközben elhunytakról és a sírkertbe temetettekről.
 • A sírkert rendjének, karbantartásának biztosítása, kapcsolattartás a sírkert megbízott farmosi őrével, aki a rendben tartást végzi.
 • Az elhatározott fejlesztések kivitelezése
 • Az új sírhelyek kijelölése a családági képviselővel egyetértésben.
 • Esetleges rendkívüli helyzetek gyors kezelése, megoldása

4.4.   A temetőkertet mindig zárva kell tartani. A zár (lakat) kulcsa a temetőkert farmosi őrénél megtalálható.

4.5.   Minden sírt és közvetlen környezetét az elhunyt családtagjai tartanak rendben, díszítenek, ápolnak a saját költségükön. Ha valamelyik sírnak kihalnak a leszármazottai, annak gondozását a családág tagjai végzik, ennek megszervezését a családági képviselő intézi. Az alapító ősök síremlékeinek rendben tartása a CsTK kötelessége.

4.6. A családági képviselőket a CsTK családágai választják, önkéntes vállalás alapján. A családági képviselők nevét, elérhetőségi adatait a 3. Melléklet rögzíti. Az időközben beálló változásokat naprakészen nyilván kell tartani, ez az Intéző feladata. A változásról a tagoknak az éves összejövetelen tájékoztatást kell kapniuk.

A temetések rendje

5.1.   A temetőben csak a CsTK aktív, illetve reménybeli tagja helyezhető nyugalomra, ez a tagság azonban megkérdőjelezhetetlen jogot biztosít a temetőben való elhelyezésre.

5.2.   A nyughely kijelölésében az illetékes családági képviselő javaslata alapján az Intéző illetékes. Bármilyen vita esetén a három családági képviselő és az Intéző együtt döntenek a kérdésben, nagy körültekintéssel, kompromisszumot keresve, de alapvetően a CsTK érdekeinek mentén.

5.3.   A sírhelyért semmiféle anyagi ellenszolgáltatás, megváltás nem fizetendő, de a temetés közvetlen költségeit az elhunyt családjának, rokonainak kell fizetnie.

5.4.   A sírhely végleges, a temető fennállásáig, illetve annak a CsTK tulajdonában és kezelésében maradásáig, a jelenlegi helyzet állami törvénnyel történő megváltozásáig meg nem szüntethető, érte megváltási díj nem szedhető.

5.5.   Az elhunyt családjának kell biztosítania a temetés méltóságát, rendjét. (egyházi temetés)

5.6.   Az elhunytnak a családtagok saját belátásuk szerint állítanak síremléket. Azt azonban CsTK taggá válásakor mindenki vállalja, hogy csak a családi hagyományoknak, a keresztény értékrendnek és az emberi tiszteletnek megfelelő síremléket készítenek. Ez azonban nem lehet nagyobb, magasabb a központi Kaas síremléknél.

5.7.  Minden temetésről az Intézőt előre értesíteni kell. Ha nem elérhető (huzamos távollét) a sírhely kijelölését a kialakult szokások és a jelenlegi Szabályzat alapján a családági képviselő végzi el.

Budapest, 2007. 02. 24.